تاريخ : دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱

1-  یکی از نیازهای انسان احتیاج به غذا است . خدای مهربان برای رفع این نیاز دستگاه گوارش را آفریده است .

دانش آموز خوبم اکنون :

الف- دو نمونه ی دیگر از نیازهای خودت را بنویس .

ب- برای رفع این نیازها خداوند چه توانایی هایی در اختیارت قرار داده است ؟

2- یک خاطره یا داستان کوتاه بنویس که نشان دهد خدای مهربان به فکر تو بوده و تو را یاری کرده است .

3- کتاب خود را باز کن و با مطالعه ی درس کودکی بر آب دلیل نگرانی و نیز امیدوار بودن مادر حضرت موسی (ع) را پس از به آب انداختن فرزندش بنویس .

** همکار محترم این سوال کتاب باز می باشد و هدف آن سنجش میزان درک مطلب فراگیران است . **

4- یکی از خواسته های خود را به صورت دعا در کادر زیر بنویس . سپس آن را با سلیقه ی خودت تزیین کن .

 
      5- به سوالات زیر پاسخ بده :

الف - نام یکی از دوستانت ...............................

ب- دو انتظاری که از او داری ....................................................................

ج- دو انتظاری که حدس می زنی او از تو دارد ...........................................

6-حضرت خدیجه (س) همسری شایسته برای پیامبر گرامی اسلام بود .

زیرا .......................................................................................................

.............................................................................................................

** همکار محترم معیار ارزشیابی این سوال نوشتن حداقل دو سطر در ارتباط با موضوع می باشد .

7- ما به عنوان یک مسلمان چه وظیفه ای در برابر دیگر پیامبران الهی داریم ؟ حداقل دو مورد بنویسید .

** همکاران محترم جهت ارتباط این موضوع با زندگی روزمره دانش آموزان مساله ی هتک حرمت پیامبر اسلام توسط دشمنان و نوع برخورد با موضوع را می توان به صورت زیر عنوان نمود :

طی ماه های گذشته در رادیو و تلویزیون در ارتباط با نوع برخورد دشمنان اسلام با پیامبر اسلام شنیده اید . مسلمانان چه برخوردی می توانند با این مساله انجام دهند ؟ در دو سطر بنویسید . **

8- درس 9<به جای دشنام> را مطالعه کن وسه سفارش اخلاقی امام موسی کاظم (ع)را بنویس.**همکاران محترم ِهرچند صفتی که دانش آموزان با توجه به مفهوم درس بنویسند قابل قبول است.

9-دو بیت شعر زیر را بخوان واحساس خود را در باره ی امام رضا (ع ) بنویس

کاش من یک بچه آهو می شدم

                                                      می دویدم روز وشب در دشتها

توی کوه ودشت وصحرا روز وشب                                                      می دویدم تا که می دیدم تورا

**معیار ارزشیابی :جملاتی پذیرفته می شودکه درارتباط با موضوع باشد.

10-اگر در حرم حضرت رضا (ع) بودم

................................................................... .........................................

..............................................................................................................

معیار ارزشیابی:حداقل دوسطر بنویسند.پیشنهاد:تصاویری در مورد جشن عاطفه هایا جشن نیکوکاری یا احسان وفداکاری و...

تهیه شود وسوال زیر مطرح گردد:

11- تصویر روبرو در باره ی چه موضوعی است ؟ دوسطر بنویس.12- اگر از کارهاوفعالیتهای دیروز ت فیلمبرداری کرده باشند کدام قسمت آن فیلم را دوباره دوست داری ببینی؟چرا؟

 

13-یک بازی که دوست داری نام ببر ودو قانون که باعث آزار دیگران نشود برای آن بنویس:

نام بازی......................قانون 1:.....................................................................

قانون 2-.....................................................................

14-کامل کن:

در مسجد...............................................................................................

............................................................................................................ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر