تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱

آزمون عملکرد شناسایی- علوم - پایه چهارم

هدف: شناخت سلول و اجزاء آن

 وسایل:مداد،کاغذ،تصویراجزاء سلول،

 فعالیت: فرزند گلم  نام هرسلول را در پایین آن نوشته وسپس در جدول نام احزاء یک سلول را بنویس.

 

 سلول                   سلول                        سلول                   سلول

......................          ........................           ........................           ......................

 

 

 

اجزای سلول

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی

ردیف

                                   مولفه ها

5

4

3

2

1

1

نام هر سلول را در پایین آن به درستی می نویسد.

 

 

 

 

 

2

اجزاءاصلی سلول را به درستی در جدول می نویسد.

 

 

 

 

 

3

به شناخت بیشتر خصوصیات سلول هاعلاقمند می شود.

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 آزمون عملکرد نمونه کار- ریاضی- پایه چهارم

هدف :شناخت انواع زاویه

 وسایل:کاغذ – چسب مایع- چوب کبریت

 فعالیت:فرزند گلم با استفاده از وسایلی که در اختیار داری زاویه راست ،باز و تند درست کن.

 

زاویه راست             زاویه باز         زاویه تند

  ...................................                             ..................................                        ....................................

ارزشیابی

 

ردیف

                                         انتظارات

خ خ

خ

ق ق

ن ت

1

انواع زاویه را به درستی روی کاغذ می چسباند.

 

 

 

 

2

برای درست کردن زاویه راست از گونیا استفاده می کند.

 

 

 

 

3

این کار را دقت و تمیز انجام می دهد.

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون عملکرد کتبی – پایه چهارم

هدف:مهارت درحل مسئله

 وسایل:مداد- کاغذ

 فعالیت:فرزندم می خواهیم دانش آموزان کلاس چهارم را به اردو ببریم.هزینه های زیرلازم است.

 کرایه ی اتوبوس برای همه دانش آموزان کلاس(28000تومان)

 هزینه ی ناهار،هرنفر 3000تومان

 ورود به اردوگاه برای هرنفر 400تومان

 اگر دانش آموزان کلاس 28نفر باشند هر دانش آموز چند تومان باید پرداخت کند؟

 محاسبات خود را دراینجا بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

   ارزشیابی

ردیف

انتظارات

5

4

3

2

1

1

کرایه ی هر نفر را درست محاسبه کرده است.

 

 

 

 

 

2

هزینه ی هر دانش آموز را صحیح محاسبه کرده است.

 

 

 

 

 

3

کار را در زمان معین تمام کرده است.

 

 

 

 

 

                                                  برگرفته ازسایت کمیسیون ارزشیابی اصفهان

 به نام خدا

آزمون عملکرد  شناسایی پایه چهارم- درس جغرافیا

 هدف:شناخت نقشه

 وسایل:مداد – کاغذ – نقشه خام – مداد رنگی

 فعالیت:

بر روی نقشه محدوده های زیر را با رنگ آمیزی مشخص کنید ومحدوده ی جغرافیایی آن رابنویسید.

الف:آب های شمال وجنوب

ب- رشته کوههای البرز و زاگرس

ج- کویره های ایران

                                 نقشه ایران

                                                                                             

ارزشیابی

ردیف

انتظارات

خ خ

خ

ق ق

ن ت

1

آب های شمال وجنوب تشخیص داده ورنگ آمیزی می کند.

 

 

 

 

2

رشته کوهها رابه درستی مشخص کرده وسپس رنگ آمیزی می کند.

 

 

 

 

3

کویر ها رابه درستی مشخص کرده ورنگ آمیزی می کند.

 

 

 

 

4

هنگام رنگ آمیزی از رنگ مناسب(آبها از رنگ آبی و...) استفاده می کند.

 

 

 

 

5

به استفاده بیشتر از نقشه علاقمند می شود.

 

 

 

 

                                                             برگرفته ازسایت کمیسیون ارزشیابی اصفهان

 

به نام خدا

آزمون عملکردی نمونه کار- درس علوم - پایه چهارم

 هدف:ساختن مدار الکتریکی

 وسایل:باتری ،سیم های رابط ، لامپ، میخ ،یک قطعه فلز ،چسب

 فعالیت:فرزندم با استفاده از وسایلی که دراختیار داری یک مدار الکتریکی درست کن.سپس مراحل انجام کار را درپایین بنویس.

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ارزشیابی

ردیف

انتظارات

خ خ

خ

ق ق

ن ت

1

دوسر سیم ها را لخت می کند.

 

 

 

 

2

سیم ها رابه پایه های لامپ وصل می کند.

 

 

 

 

3

یک از سیم های لامپ را به میخ وصل می کند .

 

 

 

 

4

یک سیم دیگرلامپ رابه باطری وصل می کند.

 

 

 

 

5

از طرف دیگر باطری یک سیم به صفحه (آهنی ،مسی)وصل می کند.

 

 

 

 

6

در پایان کار با قطع و وصل کردن میخ وصفحه ،لامپ روشن و خاموش می شود.

 

 

 

 

7

مراحل انجام کار رابه درستی می نویسد.

 

 

 

 

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر