تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱

آزمون علمی   پایه چهارم    بهمن ماه

نام و نام خانوادگی :

قرآن و هدیه ی آسمانی

1-    معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                  

ب)آسمان                                  

ج)  زمین

د) چشمه

2-کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب                     

ب) کارهای سخت                     

ج) کار نیک                           

د) انجام دادن

3-  بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                         

ب) مسجد الاقصی                      

ج )  مسجد الحرام                  

د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟    

الف ) خورشید گرفتگی

ب) ماه گرفتگی                       

ج) زلزله                           

د) همه موارد

5- چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟   

             ا لف )  چون آب رودخانه آرام حرکت  می کرد ؟  

ب) چون خواهر موسی مراقب او بود 

ج)  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد                   

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف ) 16رکعت

ب) 17 رکعت                            

ج) 15رکعت

د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف ) آب نبود                 

ب) نداشتن وقت کافی برای وضو         

ج) درگیری با دشمن                              

د) همه موارد

جغرافیا

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟

الف ) فیلم

ب) عکس

ج) نقشه 

د) گونیا 

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف ) شکل نقشه              

ب) علامت نقشه     

ج) راهنمای نقشه                     

د) جهت نقشه          

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف ) جنوب

ب) شمال

ج) مشرق

د) مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف ) دماوند

ب) زردکوه

ج) دنا

د) سهند

12- شن وماسه و گل  و لایی  که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

الف ) جلگه

ب) آبرفت

ج) رود

د) دشت

تاریخ

13-اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟   

الف ) سنگ

ب) آهن

ج) چوب

د) چرم

14-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟ 

الف ) دامپروری

ب) خانه سازی      

ج) کشاورزی

د) ساختن ابزار

15- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف ) دجله  

ب) فرات   

ج) کارون

د) نیل

16- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف ) حضرت عیسی (ع)      

ب) حضرت نوح (ع)

ج) حضرت موسی(ع)            

د) حضرت ابراهیم (ع)

17- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف ) ماد

ب) پارس                        

ج) پارت

د) آشور

مدنی

18- کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف ) هزینه های بیشتر       

ب) سروصدای زیادتر  

ج) استراحت کم تر              

د) هرسه مورد

19- کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

الف ) دیدن اقوام                

ب) گردش

ج) نماز جمعه               

د) نظافت

20- تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

الف ) مربی پرورشی       

ب) مدیر

ج) ناظم

د) دفتر دار

21- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

الف ) شهری

ب) اسلامی

ج) روستایی 

د) ایلی

22- دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟

الف ) خانواده

ب) مسجد

ج) مدرسه  

د) کشور

 

ریاضی

23- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

الف ) 20052

ب) 200502 

ج) 20552

د) 205052

24- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

الف ) 593120

ب) 236541

ج) 358049

د) 976351

25- کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

الف ) 12345

ب) 10234

ج) 12340

د) 01234

26- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

الف ) زاویه  تند    

ب) زاویه  راست                    

ج) زاویه  باز              

د) زاویه قائمه

27- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

الف ) 150012

ب) 151200

ج) 150120 

د) 151300

28-  جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

الف ) 5×56

ب) 55×8                

ج) 56×7                    

د) 65×7

29- دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................................................ بر هم نامیده می شود ؟

الف ) موازی

ب) عمود

ج) عمود منصف         

د) نیمساز

30- قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

الف ) 6900   بار       

ب) 690  بار             

ج) 6009 بار

د) 6900  بار

علوم

31- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

الف ) جوانه زدن             

ب) تقسیم شدن        

ج) خرد شدن              

د) بزرگ شدن

32- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) ریشه  

ب) ساقه

ج) گل  

د) برگ

33- کار سلول عصب چیست ؟

الف ) حرکت

ب) انتقال پیام        

ج) استحکام   

د) جذب غذا

34- کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟

الف ) کرم ها                   

ب) بند پایان           

ج) اسفنج ها                 

د) خار تنان

 

35- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

الف ) لوبیا و عدس            

ب) سالاد

ج) نمک درآب                

د) روغن وآب

فارسی

36- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

الف ) ما                 

ب) ای توانایی               

ج) توانایی   

د) بخشیده ای

37- کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

الف ) صا لح              

ب) اجتماع  

ج) مجموع

د) جماعت

38- کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

الف ) شعر

ب) بیت

ج) قافیه

د) داستان

39- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

الف ) سعدی

ب) حافظ 

ج) فردوسی

د) نظامی

40- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

الف ) علی وار                  

ب) برادر وار                     

ج) دیوار        

د) بزرگوار

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر