تاريخ : یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱

تاریخ

الف  پاسخ درست را با علامت ( ×) مشخص کنید: 

 1. مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود ؟

الف  ساختن خانه خدا                ب- نداشتن                                                ج  فراهم کردن غذا                           د- بی سوادی

 1. چه کسی حکومت هخامنشیان را تاسیس کرد ؟

الف  داریوش                                       ب کورش                             ج- اسکند ر                          د- اردشیر

 1. حضرت موسی (ع) در کجا ودر زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟

الف  مصر  فرعون                            ب- بابل  نمرود                  ج-بین النهرین  هیرود                    د-فلسطین  فرعون

 

 1. کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند ؟

الف  مادها                           ب- آشوری ها                      ج- پارت ها                          د  پارسها

ب  در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید : 

 1. فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ................  را به وجود آوردند .

 1. مادها شهر ................را پایتخت خود قرار دادند.

 1. پایتخت دولت ایلام شهر ................ و پایتخت دولت آشور شهر ................. نام داشت .

 1. خانه ی کعبه به فرمان خداوند توسط .................. از نو ساخته شد.

ج  به سوالات زیر پاسخ دهید :

 1. اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟

 1. کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجو د آورد ؟

 1. لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟آن ها چگونه مردمی بودند ؟

 1. چهار مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد ، بنویسید ؟

 1. چرا مادها نمی توانستند آشوری ها را شکست دهند ؟

 1. کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد ؟

 1. پیروان حضرت نوح (ع) چه کسانی بودند ؟

 مدنی  

الف  جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید ؟ 

 1. مدرسه محل .............. و...................است

 1. مردم در مسجد برای حل مشکلات  محله ی خود با هم .......................... می کنند

 1. وجود .................... به زندگی خانواده شادی و نشاط می بخشد .

 1. تشکیل برنامه نماز جماعت  گروهای هنری در مدرسه به عهده ی .................. است .


ب- به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1. فرزندان چه وظایفی دارند ؟

 1. معنای نظم چیست ؟

 1. وظیفه هر یک را در مدرسه بنویسید :

معلم : 

ناظم :

 1. چرا مسجد نمونه کوچکی از جامعه ی اسللامی است ؟ 

 1. چرا بیشتر مردم روستاها یکدیگر را می شناسند ؟ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر