تاريخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱

آزمون ریاضی پایه چهارم تا دی ماه 

 

1-عدد ( ده هزار و چهارصد و هشت ) کدام است ؟

الف) 100408         ب) 10408          ج) 14008              د) 1000048

2- برای رسم یک خط کافی است ......................... از آن را داشته باشیم .

الف) یک نقطه           ب) دو نقطه           ج) سه نقطه         د) همه ی موارد

3- برای کدام یک نمی توان جمع نوشت ؟

الف)۳X۴             ب) ۴X۴               ج) ۲X۴               د) ۱X۴

4- هنگام رسم نیمساز با سوزن پرگار چند بار کمانک می کشیم ؟

الف) چهار بار           ب) سه بار          ج) دو بار             د) یک بار

5- عدد ( نود و دو میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و شصت و چهار ) را با رقم بنویسید .

6- عدد (15287314) را به حروف بنویسید .

7- یک پاره خط به طول 2  سانتی متر بکشید و سپس آن را ( م د ) بنامید و بعد نقطه ی وسط آن را بکشید و ( ن) بنامید . حالا به کمک گونیا عمود منصف این پاره خط را رسم کنید .

8- در یک کارگاه سفال سازی در قمشه ، 472 ظرف سفالی ساخته شد . احمد 120 تا و محمود 217 تا از این ظرف ها را لعاب کاری و رنگ آمیزی کرده اند . چند ظرف رنگ نشده باقی مانده است ؟( از دو راه حل شود .)

9- جا های خالی را کامل کن .

-        برای تشخیص دادن این که زاویه ای راست است یا نه ، از .................... استفاده می کنیم .

-        نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...................... نام دارد .

-        دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط ................... نامیده می شود .

-        هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد................... نام دارد .

10- طرف دوم تساوی رو به رو را بنویسید و شکل مربوط به آن را بکشید .

  =(۱+۳)۲X

11- یک کامیون 8 کیسه ی 45 کیلویی گچ و 13 کیسه ی 50 کیلو گرمی سیمان حمل می کند . وزن بار این کامیون را حساب کنید .

12- علی 9 سال دارد . سن پدر علی از 5 برابر سن علی ، 6 سال کمتر است . پدر علی چند ساله است ؟

13- یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید و در آن وتر را مشخص کنید .

 14- در جای خالی عدد مناسب را بنویسید .
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر