تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱

به نام خدا

1)مشاهده کردن یعنی چه؟

2)فرضیه چیست؟

3)نیازهای جانوران رابنویسید.

4)چرابعضی ازجانوران لانه ندارند؟

5)جانوران برای ————– و————- به غذانیازدارند.

6)باشروع فصل سرما،بعضی ازجانوران—————- وبعضی هم مهاجرت می کنند.

7)جانوران مهره داربه چندگروه تقسیم می شوند؟نام ببرید.

8)درموردخزندگان چه می دانید؟چندجانورخزنده نام ببرید.

9)کارریشه چیست؟

10)دانه های کاج چگونه پراکنده می شوند؟

11)تبدیل شدن موادجامدبه مایع،—————نام دارد.

12)هنگام خشک شدن سبزی،چه تغییرحالتی روی می دهد؟

13)گرماچه تغییری درحجم موادمی دهد؟

14)وقتی درشیشه مربا بازنمی شودآن رازیرآب گرم می گیریم،آیا می دانید چرا؟

15)انرژی چیست؟

16)انواع انرژی رانام ببرید.

17)چند وسیله رانام ببریدکه باانرژی الکتریکی کارمی کنند.

18)وسیله های زیر،کدام شکل انرزی رابه شکل دیگری تبدیل می کنند؟

ضبط صوت:                                          چراغ مطالعه:

اتو:                                                     چرخ گوشت:

19)منابع انرژی رانام ببرید.

20)ازانرژی آب جاری برای————–و————-استفاده می شود.

21)ازانرژی خورشیدچه استفاده هایی می شود؟

22)چرخه ی آب رابرروی زمین شرح دهید.

23)چگونه آب بعضی ازچاه هاآلوده می شود؟

24)آبی که مصرف می کنیدازکجامی آید؟ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر