تاريخ : سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱

نیاکان ما آثارعلمی وهنری راچگونه ثبت ونگهداری می کردند؟(چهار مورد)

چراانسان به فکرروش های جدیدی برای ثبت اطلاعاتش افتاد؟

در چه سالی ودر کجا مسلمانان به دانش ساخت کاغذ دست یافتند؟

قطع بیش از حد درختان چه آسیبی به چرخه طبیعت خواهد زد؟(دومورد)

چند نمونه مواد طبیعی نام ببرید(چهار مورد).

به چه موادی مصنوعی می گویند؟

ماده اصلی وخام مورد نیاز برای ساخت کاغذ،.......................است.

کاغذچه کاربردهایی در زندگی روزمره ی ما دارد؟ (سه مورد)

ازکدام اجزای درخت برای تهیه ی کاغذاستفاده می شود؟

-اسیدها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟

دو ویژگی مشترک فلزات را بنویسید؟

-آزمایشی طراحی کنید که نشان دهنده سبکی یا سنگینی آهن باشد؟

-به نظر شما دانشمندان چگونه ادرباره درون زمین اطلاعات به دست می آورند؟

-روش تهیه کاغذ از ماده اولیه رابا تهیه از طریق بازیافت رااز جنبه های زیر مقایسه کنید

الف)مقدار مصرف برق                             ب)قیمت تمام شده

 

جدول زیر را کامل کنید.

علت استفاده

ماده بکار رفته در تهیه کاغذ

کلر

نشاسته

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر