تاريخ : جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱

دانلود نمونه سوالات و مطالب پایه ی چهارم

انیمیشنهای کمک آموزشی علوم و ریاضی پایه چهارم 

پیک آدینه پایه چهارم  آذر ماه

آزمون ریاصی چهارم فصل 1 و2 آذر ماه

آزمون ریاصی چهارم  آذر ماه

آزمون مداد کاغذی تاریخ و مدنیپایه چهارم -بهمن 92

آزمون مداد کاغذی جغرافیپایه چهارم -بهمن 92

آزمون مداد کاغذی علوم پایه چهارم -بهمن 92

آزمون ریاضیپایه چهارم -بهمن 92

پیک آدینه چهارم - دی 92


جغرافیاپایه چهارم (جهات اصلی و فرعی)

پیکهای آدینه هفتگی پایه چهارم - 7 پیک

 پیک آدینه پایه چهارم - آذر92 

 

تعداد 120 نمونه سوال ریاضی پایه چهارم

آزمون کلیه دروس پایه چهارم - نوبت دوم

آزمون تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی -اردیبهشت ماه

آزمون جغرافی چهارم ابتدایی - فروردین ماه

آزمون فارسی چهارم ابتدایی - فروردین ماه

آزمون علوم چهارم ابتدایی- فروردین ماه

آزمون عملکردی ریاضی چهارم - اسفندماه

آزمون تاریخ ومدنی  چهارم - بهمن ما

آزمون جغرافی چهارم - بهمن ما

آزمون بخوانیم و بنویسیم چهارم - بهمن ما

آزمون جغرافی چهارم - بهمن ما

پرسش و پاسخ کلیه دروس جغرافی- تاریخ و مدنی پایه چهارم ابتدایی 

آزمون علمی پایه چهارم بهمن ماه

آزمون تاریخ ومدنی چهارم - دیماه

گلچین سوالات دروس چهارم - دیماه

آزمون علوم چهارم - دی ماه 

تاریخ و مدنی پایه چهارم -نوبت اول

جواب سوالات علوم چهارم - فصل یک تا شش 

آزمون ریاضی چهارم - دی ماه 

دانلود کلیه آزمونهای پایه چهارم 

نمونه سوال تکمیل کردنی علوم چهارم 

طرح کرامت پایه اول تا پنجم  

دانلود قرآن صوتی پایه چهارم

فرمولهای رایج ریاضی چهارم و پنجم

آزمون عملکردی ریاضی - زاویه راست 

آزمون عملکردی ریاضی - فاصله دو خط موازی

آزمون عملکردی جغرافی چهارم - آذرماه

 آزمون مدادکاغذی جغرافی چهارم -آذرماه

آزمون علوم چهارم - دی ماه

سوال انشا نوبت اول- پایه چهارم

انیمیشنهای علوم چهارم 

 

تاریخ ومدنی نوبت اول 

 
 
 
 

خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش 2)

نمونه سوال جغرافی

خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۳

خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۴

خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش ۵

نمونه سوال فارسی( بنویسیم )

جدول بودجه بندی دروس پایه چهارم

تمامی سوالات مدنی به تفکیک دروس

امتحان هدیه های آسمان

تمرین کلمات فارسی

جدول آموزش املای کلمات( بعد از تدریس و قبل از املا 

جدول آموزش املای کلمات( تمرین بعد از املا )

امتحان انشا فارسی ( نوبت دوم )

امتحان تاریخ و مدنی ( نوبت دوم )

امتحان جغرافی ( نوبت دوم )

امتحان علوم ( نوبت دوم )

امتحان ریاضی ( نوبت دوم) 

دانلودکتاب‌ الکترونیکی فارسی بخوانیم چهارم ابتدایی

علوم چهارم ابتدایی (بخش‌اول-ساختمان بدن موجودات زنده)

علوم چهارم ابتدایی (بخش‌دوم-غذاسازان بزرگ)

جغرافی چهارم ابتدایی همراه پاسخ سوالاتارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
 

 

انیمیشن های کمک آموزشی چهارم

 

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲

 آزمون مداد کاغذی تاریخ و مدنی بهمن ماه پایه ی چهارم

    به نام خدا                                          بهمن 92

نام و نام خانوادگی :                              آزمون مدادکاغذی تاریخ و مدنی           پایه ی چهارم 

1 – در جای خالی کلمات مناسب بنویسید .

الف – جنس ابزارهای اوّلیه بیش تر از .............................  بود .

ب – یکی از مشکلات انسان گذشته ،  ................................  بود .

ج – انسان ها نیازهای خود را از راه  ...............................  برطرف می کردند .

د – به فرمانروایان مصر  ...............................  می گفتند .

ر - رهبر پارس ها  ...................... نام داشت .

ز -  ....................... محلّ تعلیم و تربیت است .

س – مسجد نمونه ی کوچکی از  .................................  است .

2 – به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف – در مسجد چه کسی وظایف دینی را به مردم یاد می دهد ؟

ب – چه کسی در مدرسه یهترین راهنمای ماست ؟

ج – در بر طرف کردن نیازهای ما چه چیزی نقش مهمی دارد ؟

د – امروزه به چگونگی زندگی انسان های غارنشین چه طور می توان پی برد ؟

ر – اولین  حیواناتی که انسان ها اهلی کردند چه نام داشتند ؟

ز – از چه موقع مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه ساختند و ساکن شدند ؟

س – اداره ی امور شهرها به عهده ی چه کسی بود ؟

3 – اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟ نام ببرید ؟

4 – خط چگونه اختراع شد ؟ توضیح دهید .

5 – فرعون ها چگونه فرمان روایی می کردند ؟

6 – نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟

7 – دو نعمتی را که خداوند فقط به انسان ها عطا کرده چیست ؟

8 – انسان های اوّلیه از آتش چه استفاده هایی می کردند ؟

9 – در روستاها زنان علاوه بر کشاورزی در چه کارهایی به همسران خود کمک می کنند ؟

10 – چه کودکانی در آینده مفید و وظیفه شناس خواهند شد ؟

 بازخورد آموزگار :                                                                              موفق و پیروز باشید ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲
-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک) (....................)

(دویست هزارو پانزده) (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

(۲۳۴۵۶۷)............................................................

(۴۰۵۲۰۸).............................................................

(۹۰۰۰۱۲)..............................................................

(۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹ که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان (........) رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶ بنویسید.

بزرگترین (.................) کوچکترین (.................)

۶-علامت >=< بگذارید.

۲۰۳۵۱۲ ۲۰۳۵۱۳ ۹۲۸۵۱ ۱۲۳۰۵۱

۵۴۸۱۲ ۴۹۸۵۵ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸ و ۲۴۸۷۵۳ و ۳۵۸۲۰۰ و ۴۰۰۱۰۰ را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

= 310+(296-945) =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان چند دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰- با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

۲۴=۶+۶+۶+۶ ۲۴=۴X۶

X۳= ۴X۸ = ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳ ......×.......=۸×۵ ......×.......=۱×۹

......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲ (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید. ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)

=۵×(۴+۶)

=(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴ شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

( ) ......=۹×۸ ( ) ۴۲= ۶×......

( ) ۶۳=......×۷ ( ) ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

.........=۸ : ۴۸ .........=۶: ۵۴ ........=۴ : ۲۴ ..........= ۷ :۴۹

........=۵ : ۴۵ .........=۳ : ۱۸ ..........=۹ : ۳۶ .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

=۴۲ × ۶ = ۷ × ۶۲ = ۳ × ۱۴ = ۹ × ۶۸ = ۷ × ۳۴

= ۴ × ۱۲۳۴ = ۲ ×۲۲۳۳۴ = ۸× ۳۷۴۵ = ۵ × ۱۳۸۷

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی شهید سولدوزی سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

= ۱۰۰×۵۶۸ =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴ = ۱۰ × ۱۰۰ = ۱۰۰ × ۳۲۰

= ۳۰۰ × ۲۴۵۱ = ۸۰ × ۶۵۲ = ۲۰۰۰×۲۳۴۵ =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن چند ریال پول دارد؟

۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید. =۲۳×۸۴ =۵۲×۱۲۳ =۲۸×۶۳

=۴۳×۷۸۵ =۳۴×۲۵۸ =۳۴×۷۵۳ =۶۹×۱۲۸

=۱۲۵×۳۲۶ =۱۵۰×۴۲۶ =۲۳۰×۱۵۹ =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط -دوخط -سه خط -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع -قائم الزاویه -متساوی الساقین

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع -دو خط موازی -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع متوازی الاضلاع ذوزنقه

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید. =۶×(۴×۳)

۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

۶۳=۷×..... ۵۶= ۸ × ..... ۷۲ = ۹×..... ۴۸= ......×۶

.....=۷ : ۶۳ ......=۸:۵۶ .....=۹ : ۷۲ ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند -۲ برابر می شود -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳ ب: ۲ ج:۱ د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵- ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

۹۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

۹۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۹۳-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

۹۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

۹۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی الاضلاع چیست؟

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

۱۰۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل را بیان کنید.

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

۱۱۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

۱۲۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

۱۲۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

۱۲۷-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه ی مکانی کمتری قرار داردارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲

جغرافياي چهارم ابتدايي

جهات اصلي و فرعي

نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه اگر راه استفاده از آن را بلد باشيم با ديدن آن اطلاعات زيادي را بدست مي آوريم. براي اينكه بتوانيم از نقشه استفاده كنيم بايد زبان آن را بشناسيم.
نقشه به زبان خود مي گويد : من چهار جهت اصلي دارم : شمال ـ جنوب ـ غرب و شرق.
نقشه به ما مي گويد هميشه جهت شمال بطرف بالاي نقشه است ، پائين نقشه جهت جنوب است طرف راست نقشه جهت شرق و طرف چپ نقشه جهت غرب است.
حال كه زبان نقشه را ياد گرفتيم در تمامي نقشه ها چهار جهت اصلي را مي توانيد براحتي پيدا كنيد.
هر نقشه چهار جهت فرعي هم دارد شمال شرقي كه بين شمال و شرق است جهت فرعي جنوب شرقي كه بين جنوب و شرق است جهت فرعي شمال غربي كه بين شمال و غرب است جهت چهارم را آيا ميتوانيد معلوم كنيد؟ درست است جهت جنوب غربي كه بين جنوب و غرب است.
باشناخت جهت ها هم مي توانيم ازنقشه خوب استفاده كنيم و هم روي زمين مكانهاي مختلف را پيدا كنيم راه پيدا كردن تهاجمات جغرافيايي خارج از نقشه و بر روي زمين آسان است.
اگر طوري بايستيد كه دست راست شما به طرف محلي باشد كه صبحها خورشيد از آن طلوع مي كند، جهت شرق است. پس دست چپ به طرف غرب خواهد بود. روبه روي شما، شمال و پشت سرتان جنوب است.پس كافي است كه بدانيد خورشيد هر روز صبح از كدام سمت طلوع مي كند.

سئوالات بخش اول

1- تعريف نقشه چيست؟

الف) نقشه يك اطلاع جغرافيايي است كه ما را راهنمايي مي كند.
ب) نقشه يك تصوير جغرافيايي كه با ديدن آن مي توانيد اطلاعات زيادي بدست آوريد.
* ت) نقشه يك تصوير جغرافيايي است كه با بلد بودن زبان آن مي توانيد، اطلاعات زيادي را بدست آوريد.

2- نقشه چند جهت اصلي دارد؟

* الف) چهار جهت
ب) دو جهت
ت) هشت جهت

3- جهات نقشه به ترتيب كدامند؟

الف) شمال، شرق ،جنوب ،غرب
ب) شمال، جنوب، غرب، شرق
* ت) شمال ، جنوب، شرق ، غرب

4- جهات اصلي در كدام صفحه نقشه قرار دارد؟

الف) شمال بالاي نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب راست نقشه، شرق چپ نقشه
* ب) شمال بالاي نقشه، شرق راست نقشه، جنوب پائين نقشه، غرب چپ نقشه
ت) شمال پائين نقشه، جنوب بالاي نقشه، شرق راست نقشه،غرب چپ نقشه

5- شمال شرقي و جنوب غربي در كدام بخش نقشه قرار دارد؟

* الف) شمال شرقي بين شرق و شمال، جنوب غربي بين جنوب و غرب
ب‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين شرق و جنوب
ت‌) شمال شرقي بين شرق و جنوب، جنوب غربي بين غرب و شمال

6- جهات ميان جنوب و شرق، شمال و غرب چه نام دارد؟

الف) جنوب غربي، شمال شرقي
ب ) جنوب شرقي ، جنوب غربي
* ت) جنوب شرقي، شمال غربيارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲
دانلود پیکهای آدینه هفتگی پایه چهارم ( 7 پیک )


                                              شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 7ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲

تعداد 120 نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

 

 

 

1.در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

 

                          = 310+(296-945)                                                                                  =(۸۵۲-۱۰۵۴)  -۳۵۲۱    

 

 

 

 

 

2-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

 

3-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

 

4-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

 

 

 

5-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

 

 

 

6-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

 

7-به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

 

 

 

8-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

 

 

 

9-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

 

 

 

10-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

 

 

 

 

 

11-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

 

                                                       ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

 

                          X۳=                                      ۴X۸ =                                        ۷X۳

 

1۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

 

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

 

1۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)        

 

                                                                                         =۵×(۴+۶)

 

                                                                                        =(۸+۹)×۳

 

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.14

 

۲۵-15هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

 

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......        

 

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

 

16.حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

 

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

 

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

 

حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.17

 

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

 

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷ 

 

18-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

 

1۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

 

2۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

 

 

 

 

 

21-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

 

  2۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

 

2۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

 

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

 

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

 

2۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

 

2۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

 

2۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

 

2۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

 

2۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 2۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

 

3۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

 

3۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

 

3۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

33-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

3۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

3۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

 

3۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

 

 

 

3۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

 

3۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

 

4۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

 

4۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

 

4۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

 

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

 

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

 

4۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

 

4۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

4۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

 

4۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

 

4۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

 

4۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

 

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

 

4۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

 

5۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

 

5۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

 

5۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

5۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

 

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

 

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین         

 

 

 

 

 

55-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

 

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

 

56-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

 

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه    

 

57-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

 

5۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

 

59-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

 

6۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

 

6۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 

 6۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

 

6۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

6۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

 

6۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 

 66-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

 

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

 

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

 

6۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

 

-خارج قسمت:............

 

-مقسوم:................

 

-باقی مانده:...............

 

-مقسوم علیه:...............

 

68-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

 

 

 

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

 

69-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

 

7۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

 

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

 

7۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

 

7۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

 

7۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

 

7۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

 

7۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

 

76-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

 7۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

7۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

 

7۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

 

8۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

 

8۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

 

8۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

83-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

 

8۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

 

8۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

 

8۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

 

 

 

 

 

8۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

 

8۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

 

8۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

 

90-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

 

9۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟

 

9۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

9۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

 

9۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

 

9۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

 

9۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

9۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

 

9۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

 

9۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

 

0 1۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

 

۱0۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱0۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

 

۱0۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

 

۱0۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

 

۱0۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

 

۱0۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.

 

۱0۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

 

۱0۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

 

 

 

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

 

۱0۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

 

۱1۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱1۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

 

۱1۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

 

۱1۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

 

۱1۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

 

۱1۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

 

۱1۷-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه ی مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه ی مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

 

الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

 

118-  25   روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

 

الف) شنبه              ب) یکشنبه                 ج) دوشنبه                  د) سه شنبهارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲


آزمون‌های کلیه دروس چهارم ابتدایی - نوبت دوم


ریاضی چهارم


جغرافی چهارم


تاریخ و مدنی چهارم


علوم تجربیچهارم


بنویسیم و انشا چهارمارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲

جهت دانلود آزمون ریاضی پایه پنجم - اردیبهشت ماه کلیک کنید
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲

جهت دانلود ارزشیابی جغرافی کلیک کنیدارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲

 جهت دانلود  ارزشیابی فارسی فروردین ماه کلیک کنید

  ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲
   آزمون علوم فروردین ماه

                            ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱
باسمه تعالی

آزمون جغرافی بهمن ماه 91 دبستان                                                                        

   نام و نام خانوادگی                                              تاریخ    28/11/   91  مدت  40 دقیقه          

گزینه صحیح را مشخص کن .

زمین های حاصل خیز  چه می نامند ؟         الف -دامنه  O                ب- دشت     O                ج- جلگه  O                   د- کویرO

دمای هوا در کدا م شهر بیستر است ؟          الف-  یزد   O                ب-  رشت    O                ج – کرمان O                  د –  خرم آباد O        

 

جاهای خالی را با کلمه ی مناسب  بنویس .

از به هم پیوستن رود ها..................................به وجود می آید .

کم وسعت  ترین نوع آب وهوای ایران  .................................نام دارد .

 

جمله های درست یا نادرست را با علامت (ص) یا (غ) مشخص کن .

در نقشه ناحیه گرم و خشک با رنگ قهوه ای نشان داده می شود .       ص        غ

در فصل تابستان کوهپایه ها سرسبز هستند .                                              ص       غ

 

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویس .

کار اصلی کوچ نشینان و عشایر ...................................... است .

کم باران ترین نوع آب و هوای ایران .............................   است .

 

به این سوالات جواب کامل به دهید.

چرا خاک بعضی از دشت ها برای کشاورزی مناسب است ؟

 

 

 

جلگه چگونه به وجود می آید ؟

 

 

 

 

علامت های روی نقشه برای نشا ن  دادن چه چیز هایی است ؟

 

 

 

قطب نما چیست ؟

 

 

 

در جنوب ایران چه در یا هایی وجود دارد ؟

 

 

شن و ماسه چگونه تولید می شود ؟

 

 

 

آب و هوا یعنی چه ؟

 

 

 

برای این که محیط دیگران را بشناسیم چه باید بکنیم ؟

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنهارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱

آزمون علمی   پایه چهارم    بهمن ماه

نام و نام خانوادگی :

قرآن و هدیه ی آسمانی

1-    معنی کلمه سماءکدا م است :

الف)کوه ها                                  

ب)آسمان                                  

ج)  زمین

د) چشمه

2-کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:

الف ) کارهای خوب                     

ب) کارهای سخت                     

ج) کار نیک                           

د) انجام دادن

3-  بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:

الف)  مسجد کوفه                         

ب) مسجد الاقصی                      

ج )  مسجد الحرام                  

د) مسجدالنبی

4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟    

الف ) خورشید گرفتگی

ب) ماه گرفتگی                       

ج) زلزله                           

د) همه موارد

5- چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟   

             ا لف )  چون آب رودخانه آرام حرکت  می کرد ؟  

ب) چون خواهر موسی مراقب او بود 

ج)  چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد                   

 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود

6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟

الف ) 16رکعت

ب) 17 رکعت                            

ج) 15رکعت

د) 14 رکعت

7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟

الف ) آب نبود                 

ب) نداشتن وقت کافی برای وضو         

ج) درگیری با دشمن                              

د) همه موارد

جغرافیا

8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟

الف ) فیلم

ب) عکس

ج) نقشه 

د) گونیا 

9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .

الف ) شکل نقشه              

ب) علامت نقشه     

ج) راهنمای نقشه                     

د) جهت نقشه          

10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟

الف ) جنوب

ب) شمال

ج) مشرق

د) مغرب

11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف ) دماوند

ب) زردکوه

ج) دنا

د) سهند

12- شن وماسه و گل  و لایی  که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟

الف ) جلگه

ب) آبرفت

ج) رود

د) دشت

تاریخ

13-اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟   

الف ) سنگ

ب) آهن

ج) چوب

د) چرم

14-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟ 

الف ) دامپروری

ب) خانه سازی      

ج) کشاورزی

د) ساختن ابزار

15- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟

الف ) دجله  

ب) فرات   

ج) کارون

د) نیل

16- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟

الف ) حضرت عیسی (ع)      

ب) حضرت نوح (ع)

ج) حضرت موسی(ع)            

د) حضرت ابراهیم (ع)

17- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟

الف ) ماد

ب) پارس                        

ج) پارت

د) آشور

مدنی

18- کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف ) هزینه های بیشتر       

ب) سروصدای زیادتر  

ج) استراحت کم تر              

د) هرسه مورد

19- کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟

الف ) دیدن اقوام                

ب) گردش

ج) نماز جمعه               

د) نظافت

20- تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟

الف ) مربی پرورشی       

ب) مدیر

ج) ناظم

د) دفتر دار

21- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟

الف ) شهری

ب) اسلامی

ج) روستایی 

د) ایلی

22- دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟

الف ) خانواده

ب) مسجد

ج) مدرسه  

د) کشور

 

ریاضی

23- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟

الف ) 20052

ب) 200502 

ج) 20552

د) 205052

24- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟

الف ) 593120

ب) 236541

ج) 358049

د) 976351

25- کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟

الف ) 12345

ب) 10234

ج) 12340

د) 01234

26- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟

الف ) زاویه  تند    

ب) زاویه  راست                    

ج) زاویه  باز              

د) زاویه قائمه

27- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟

الف ) 150012

ب) 151200

ج) 150120 

د) 151300

28-  جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.

الف ) 5×56

ب) 55×8                

ج) 56×7                    

د) 65×7

29- دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................................................ بر هم نامیده می شود ؟

الف ) موازی

ب) عمود

ج) عمود منصف         

د) نیمساز

30- قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟

الف ) 6900   بار       

ب) 690  بار             

ج) 6009 بار

د) 6900  بار

علوم

31- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟

الف ) جوانه زدن             

ب) تقسیم شدن        

ج) خرد شدن              

د) بزرگ شدن

32- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟

الف ) ریشه  

ب) ساقه

ج) گل  

د) برگ

33- کار سلول عصب چیست ؟

الف ) حرکت

ب) انتقال پیام        

ج) استحکام   

د) جذب غذا

34- کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟

الف ) کرم ها                   

ب) بند پایان           

ج) اسفنج ها                 

د) خار تنان

 

35- کدام مخلوط یکنواخت است ؟

الف ) لوبیا و عدس            

ب) سالاد

ج) نمک درآب                

د) روغن وآب

فارسی

36- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟

الف ) ما                 

ب) ای توانایی               

ج) توانایی   

د) بخشیده ای

37- کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟

الف ) صا لح              

ب) اجتماع  

ج) مجموع

د) جماعت

38- کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟

الف ) شعر

ب) بیت

ج) قافیه

د) داستان

39- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟

الف ) سعدی

ب) حافظ 

ج) فردوسی

د) نظامی

40- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .

الف ) علی وار                  

ب) برادر وار                     

ج) دیوار        

د) بزرگوار

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر