چند سال پیش، با اجرای طرح بخوانیم و بنویسیم، دست به کار تهیه طرح درس شدم. بهترین راهنما کتاب روش تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه اول بود. البته راهنمایی های اساتید محترم و دوستان هم خیلی مؤثر بود.

خیلی دلم می خواست که مطالب را به صورت تایپ شده می گذاشتم ولی میسر نشد! وانگهی حجم کار بالا بود. بنابراین تمامی آن ها را اسکن نمودم.

لازم به ذکر است که طرح درس ها خالی از اشکال نیست! به ویژه قسمت های ارزشیابی تشخیصی و پایانی را باید در آن ها لحاظ نمود! پیشاپیش از خوانندگان محترم درخواست دارم که با نظرات خویش بنده را راهنمایی نمایند.

نشانه ی آ ا -1              نشانه ی آ ا -2              نشانه ی بـ ب -1              نشانه ی بـ ب -2

نشانه ی اَ َ -1                 نشانه ی اَ َ -2                 نشانه ی د -1                 نشانه ی د -2

نشانه ی مـ م -1          نشانه ی مـ م -2          نشانه ی سـ س -1         نشانه ی سـ س -2

نشانه ی او و -1            نشانه ی او و -2            نشانه ی تـ ت -1            نشانه ی تـ ت -2

نشانه ی ر -1               نشانه ی ر -2               نشانه ی نـ ن -1               نشانه ی نـ ن -2

نشانه ی ایـ یـ ی ای-1         نشانه ی ایـ یـ ی ای-2         نشانه ی ز -1         نشانه ی ز -2

نشانه ی اِ ِ ـه ه-1       نشانه ی اِ ِ ـه ه-2        نشانه ی شـ ش -1       نشانه ی شـ ش -2

نشانه ی یـ ی -1              نشانه ی یـ ی -2              نشانه ی اُ ُ -1               نشانه ی اُ ُ -2

نشانه ی کـ ک -1              نشانه ی کـ ک -2               نشانه ی و -1              نشانه ی و -2

نشانه ی پـ پ -1            نشانه ی پـ پ -2            نشانه ی گـ گ -1            نشانه ی گـ گ -2

نشانه ی فـ ف -1           نشانه ی فـ ف -2           نشانه ی خـ خ -1           نشانه ی خـ خ -2

نشانه ی قـ ق -1            نشانه ی قـ ق -2            نشانه ی لـ ل -1            نشانه ی لـ ل -2

نشانه ی جـ ج            نشانه ی جـ ج -2            نشانه ی و--> ُ -1            نشانه ی و--> ُ -2

نشانه ی هـ ـهـ ـه ه-1       نشانه ی هـ ـهـ ـه ه-2       نشانه ی چـ چ -1       نشانه ی چـ چ -2

نشانه ی ژ -1               نشانه ی ژ -2               نشانه ی خوا -1               نشانه ی خوا -2ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر